ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators

hom_mat2d_determinantT_hom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminantHomMat2dDeterminant (Operator)

Name

hom_mat2d_determinantT_hom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminantHomMat2dDeterminant — Compute the determinant of a homogeneous 2D transformation matrix.

Signature

hom_mat2d_determinant( : : HomMat2D : Determinant)

Herror T_hom_mat2d_determinant(const Htuple HomMat2D, Htuple* Determinant)

Herror hom_mat2d_determinant(const HTuple& HomMat2D, double* Determinant)

void HomMat2dDeterminant(const HTuple& HomMat2D, HTuple* Determinant)

double HHomMat2D::HomMat2dDeterminant() const

void HOperatorSetX.HomMat2dDeterminant(
[in] VARIANT HomMat2d, [out] VARIANT* Determinant)

double HHomMat2DX.HomMat2dDeterminant()

static void HOperatorSet.HomMat2dDeterminant(HTuple homMat2D, out HTuple determinant)

double HHomMat2D.HomMat2dDeterminant()

Description

hom_mat2d_determinanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminantHomMat2dDeterminant computes the determinant of the homogeneous 2D transformation matrix given by HomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DhomMat2D and returns it in DeterminantDeterminantDeterminantDeterminantDeterminantdeterminant.

Parallelization

Parameters

HomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DhomMat2D (input_control)  hom_mat2d HHomMat2D, HTupleHTupleHTupleHHomMat2DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Input transformation matrix.

DeterminantDeterminantDeterminantDeterminantDeterminantdeterminant (output_control)  real HTupleHTupleHTupleVARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Determinant of the input matrix.

Result

hom_mat2d_determinanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminanthom_mat2d_determinantHomMat2dDeterminantHomMat2dDeterminant always returns 2 (H_MSG_TRUE).

Possible Predecessors

hom_mat2d_translatehom_mat2d_translateHomMat2dTranslatehom_mat2d_translateHomMat2dTranslateHomMat2dTranslate, hom_mat2d_translate_localhom_mat2d_translate_localHomMat2dTranslateLocalhom_mat2d_translate_localHomMat2dTranslateLocalHomMat2dTranslateLocal, hom_mat2d_scalehom_mat2d_scaleHomMat2dScalehom_mat2d_scaleHomMat2dScaleHomMat2dScale, hom_mat2d_scale_localhom_mat2d_scale_localHomMat2dScaleLocalhom_mat2d_scale_localHomMat2dScaleLocalHomMat2dScaleLocal, hom_mat2d_rotatehom_mat2d_rotateHomMat2dRotatehom_mat2d_rotateHomMat2dRotateHomMat2dRotate, hom_mat2d_rotate_localhom_mat2d_rotate_localHomMat2dRotateLocalhom_mat2d_rotate_localHomMat2dRotateLocalHomMat2dRotateLocal, hom_mat2d_slanthom_mat2d_slantHomMat2dSlanthom_mat2d_slantHomMat2dSlantHomMat2dSlant, hom_mat2d_slant_localhom_mat2d_slant_localHomMat2dSlantLocalhom_mat2d_slant_localHomMat2dSlantLocalHomMat2dSlantLocal, hom_mat2d_reflecthom_mat2d_reflectHomMat2dReflecthom_mat2d_reflectHomMat2dReflectHomMat2dReflect, hom_mat2d_reflect_localhom_mat2d_reflect_localHomMat2dReflectLocalhom_mat2d_reflect_localHomMat2dReflectLocalHomMat2dReflectLocal

Module

Foundation


ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators