ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators

hom_mat2d_transposeT_hom_mat2d_transposeHomMat2dTransposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposeHomMat2dTranspose (Operator)

Name

hom_mat2d_transposeT_hom_mat2d_transposeHomMat2dTransposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposeHomMat2dTranspose — Transpose a homogeneous 2D transformation matrix.

Signature

hom_mat2d_transpose( : : HomMat2D : HomMat2DTranspose)

Herror T_hom_mat2d_transpose(const Htuple HomMat2D, Htuple* HomMat2DTranspose)

Herror hom_mat2d_transpose(const HTuple& HomMat2D, HTuple* HomMat2DTranspose)

void HomMat2dTranspose(const HTuple& HomMat2D, HTuple* HomMat2DTranspose)

HHomMat2D HHomMat2D::HomMat2dTranspose() const

void HOperatorSetX.HomMat2dTranspose(
[in] VARIANT HomMat2d, [out] VARIANT* HomMat2dTranspose)

IHHomMat2DX* HHomMat2DX.HomMat2dTranspose()

static void HOperatorSet.HomMat2dTranspose(HTuple homMat2D, out HTuple homMat2DTranspose)

HHomMat2D HHomMat2D.HomMat2dTranspose()

Description

hom_mat2d_transposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposeHomMat2dTranspose transposes the homogeneous 2D transformation matrix given by HomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DhomMat2D. The result matrix HomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposehomMat2DTranspose is always a 3×3 matrix, even if the input matrix is represented by a 2×3 matrix.

Parallelization

Parameters

HomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DHomMat2DhomMat2D (input_control)  hom_mat2d HHomMat2D, HTupleHTupleHTupleHHomMat2DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Input transformation matrix.

HomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposeHomMat2DTransposehomMat2DTranspose (output_control)  hom_mat2d HHomMat2D, HTupleHTupleHTupleHHomMat2DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Output transformation matrix.

Result

hom_mat2d_transposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposehom_mat2d_transposeHomMat2dTransposeHomMat2dTranspose always returns 2 (H_MSG_TRUE).

Possible Predecessors

hom_mat2d_translatehom_mat2d_translateHomMat2dTranslatehom_mat2d_translateHomMat2dTranslateHomMat2dTranslate, hom_mat2d_translate_localhom_mat2d_translate_localHomMat2dTranslateLocalhom_mat2d_translate_localHomMat2dTranslateLocalHomMat2dTranslateLocal, hom_mat2d_scalehom_mat2d_scaleHomMat2dScalehom_mat2d_scaleHomMat2dScaleHomMat2dScale, hom_mat2d_scale_localhom_mat2d_scale_localHomMat2dScaleLocalhom_mat2d_scale_localHomMat2dScaleLocalHomMat2dScaleLocal, hom_mat2d_rotatehom_mat2d_rotateHomMat2dRotatehom_mat2d_rotateHomMat2dRotateHomMat2dRotate, hom_mat2d_rotate_localhom_mat2d_rotate_localHomMat2dRotateLocalhom_mat2d_rotate_localHomMat2dRotateLocalHomMat2dRotateLocal, hom_mat2d_slanthom_mat2d_slantHomMat2dSlanthom_mat2d_slantHomMat2dSlantHomMat2dSlant, hom_mat2d_slant_localhom_mat2d_slant_localHomMat2dSlantLocalhom_mat2d_slant_localHomMat2dSlantLocalHomMat2dSlantLocal, hom_mat2d_reflecthom_mat2d_reflectHomMat2dReflecthom_mat2d_reflectHomMat2dReflectHomMat2dReflect, hom_mat2d_reflect_localhom_mat2d_reflect_localHomMat2dReflectLocalhom_mat2d_reflect_localHomMat2dReflectLocalHomMat2dReflectLocal

Possible Successors

hom_mat2d_composehom_mat2d_composeHomMat2dComposehom_mat2d_composeHomMat2dComposeHomMat2dCompose, hom_mat2d_inverthom_mat2d_invertHomMat2dInverthom_mat2d_invertHomMat2dInvertHomMat2dInvert

Module

Foundation


ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators