ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators

hom_mat3d_determinantT_hom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminantHomMat3dDeterminant (Operator)

Name

hom_mat3d_determinantT_hom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminantHomMat3dDeterminant — Compute the determinant of a homogeneous 3D transformation matrix.

Signature

hom_mat3d_determinant( : : HomMat3D : Determinant)

Herror T_hom_mat3d_determinant(const Htuple HomMat3D, Htuple* Determinant)

Herror hom_mat3d_determinant(const HTuple& HomMat3D, double* Determinant)

void HomMat3dDeterminant(const HTuple& HomMat3D, HTuple* Determinant)

double HHomMat3D::HomMat3dDeterminant() const

void HOperatorSetX.HomMat3dDeterminant(
[in] VARIANT HomMat3d, [out] VARIANT* Determinant)

double HHomMat3DX.HomMat3dDeterminant()

static void HOperatorSet.HomMat3dDeterminant(HTuple homMat3D, out HTuple determinant)

double HHomMat3D.HomMat3dDeterminant()

Description

hom_mat3d_determinanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminantHomMat3dDeterminant computes the determinant of the homogeneous 3D transformation matrix given by HomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DhomMat3D and returns it in DeterminantDeterminantDeterminantDeterminantDeterminantdeterminant.

Parallelization

Parameters

HomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DhomMat3D (input_control)  hom_mat3d HHomMat3D, HTupleHTupleHTupleHHomMat3DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Input transformation matrix.

DeterminantDeterminantDeterminantDeterminantDeterminantdeterminant (output_control)  real HTupleHTupleHTupleVARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Determinant of the input matrix.

Result

hom_mat3d_determinanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminanthom_mat3d_determinantHomMat3dDeterminantHomMat3dDeterminant always returns 2 (H_MSG_TRUE).

Possible Predecessors

hom_mat3d_translatehom_mat3d_translateHomMat3dTranslatehom_mat3d_translateHomMat3dTranslateHomMat3dTranslate, hom_mat3d_translate_localhom_mat3d_translate_localHomMat3dTranslateLocalhom_mat3d_translate_localHomMat3dTranslateLocalHomMat3dTranslateLocal, hom_mat3d_scalehom_mat3d_scaleHomMat3dScalehom_mat3d_scaleHomMat3dScaleHomMat3dScale, hom_mat3d_scale_localhom_mat3d_scale_localHomMat3dScaleLocalhom_mat3d_scale_localHomMat3dScaleLocalHomMat3dScaleLocal, hom_mat3d_rotatehom_mat3d_rotateHomMat3dRotatehom_mat3d_rotateHomMat3dRotateHomMat3dRotate, hom_mat3d_rotate_localhom_mat3d_rotate_localHomMat3dRotateLocalhom_mat3d_rotate_localHomMat3dRotateLocalHomMat3dRotateLocal, vector_to_hom_mat3dvector_to_hom_mat3dVectorToHomMat3dvector_to_hom_mat3dVectorToHomMat3dVectorToHomMat3d

Module

Foundation


ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators