ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators

hom_mat3d_transposeT_hom_mat3d_transposeHomMat3dTransposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposeHomMat3dTranspose (Operator)

Name

hom_mat3d_transposeT_hom_mat3d_transposeHomMat3dTransposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposeHomMat3dTranspose — Transpose a homogeneous 3D transformation matrix.

Signature

hom_mat3d_transpose( : : HomMat3D : HomMat3DTranspose)

Herror T_hom_mat3d_transpose(const Htuple HomMat3D, Htuple* HomMat3DTranspose)

Herror hom_mat3d_transpose(const HTuple& HomMat3D, HTuple* HomMat3DTranspose)

void HomMat3dTranspose(const HTuple& HomMat3D, HTuple* HomMat3DTranspose)

HHomMat3D HHomMat3D::HomMat3dTranspose() const

void HOperatorSetX.HomMat3dTranspose(
[in] VARIANT HomMat3d, [out] VARIANT* HomMat3dTranspose)

IHHomMat3DX* HHomMat3DX.HomMat3dTranspose()

static void HOperatorSet.HomMat3dTranspose(HTuple homMat3D, out HTuple homMat3DTranspose)

HHomMat3D HHomMat3D.HomMat3dTranspose()

Description

hom_mat3d_transposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposeHomMat3dTranspose transposes the homogeneous 3D transformation matrix given by HomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DhomMat3D. The result matrix HomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposehomMat3DTranspose is always a 4×4 matrix, even if the input matrix is represented by a 3×4 matrix.

Parallelization

Parameters

HomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DHomMat3DhomMat3D (input_control)  hom_mat3d HHomMat3D, HTupleHTupleHTupleHHomMat3DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Input transformation matrix.

HomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposeHomMat3DTransposehomMat3DTranspose (output_control)  hom_mat3d HHomMat3D, HTupleHTupleHTupleHHomMat3DX, VARIANTHtuple (real) (double) (double) (double) (double) (double)

Output transformation matrix.

Result

hom_mat3d_transposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposehom_mat3d_transposeHomMat3dTransposeHomMat3dTranspose always returns 2 (H_MSG_TRUE).

Possible Predecessors

hom_mat3d_translatehom_mat3d_translateHomMat3dTranslatehom_mat3d_translateHomMat3dTranslateHomMat3dTranslate, hom_mat3d_translate_localhom_mat3d_translate_localHomMat3dTranslateLocalhom_mat3d_translate_localHomMat3dTranslateLocalHomMat3dTranslateLocal, hom_mat3d_scalehom_mat3d_scaleHomMat3dScalehom_mat3d_scaleHomMat3dScaleHomMat3dScale, hom_mat3d_scale_localhom_mat3d_scale_localHomMat3dScaleLocalhom_mat3d_scale_localHomMat3dScaleLocalHomMat3dScaleLocal, hom_mat3d_rotatehom_mat3d_rotateHomMat3dRotatehom_mat3d_rotateHomMat3dRotateHomMat3dRotate, hom_mat3d_rotate_localhom_mat3d_rotate_localHomMat3dRotateLocalhom_mat3d_rotate_localHomMat3dRotateLocalHomMat3dRotateLocal, vector_to_hom_mat3dvector_to_hom_mat3dVectorToHomMat3dvector_to_hom_mat3dVectorToHomMat3dVectorToHomMat3d

Possible Successors

hom_mat3d_composehom_mat3d_composeHomMat3dComposehom_mat3d_composeHomMat3dComposeHomMat3dCompose, hom_mat3d_inverthom_mat3d_invertHomMat3dInverthom_mat3d_invertHomMat3dInvertHomMat3dInvert

Module

Foundation


ClassesClassesClassesClasses | | | | Operators